รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์

ประธานกรรมการ

อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

อาจารย์วิไลวรรณ กลิ่นถาวร

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

อ.ดร.ชนิกา เสนาวงค์ษา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.สุทธิดา จำรัส

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิบูลย์ ทานุชิต

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอำนวย วรญาณกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ