ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล

รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน

อ.ประนอม วงศ์หมื่นรัตน์

รองผู้อำนวยการ

อ.สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์

รองผู้อำนวยการ

คุณครูปฐมพร แสนปัญญา

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ๑

คุณครูอัมรา มาลัย

หัวหน้าระดับก่อนประถมศึกษา/เลขานุการ

คุณครูฤทัยรัตน์ บุญมาสืบ

ผู้แทนครูแผนกอนุบาล

นางสาวจุฑารัตน์ ตันติวุฒิปกรณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป/ผู้ช่วยเลขานุการ

น.ส.ภาสิณี สกุลคู

นักวิชาการศึกษา/ผู้ช่วยเลขานุการ