รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์

ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล

กรรมการ

ผศ.ดร.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ

กรรมการ

รศ.ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.สุทธิดา จำรัส

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวิบูลย์ ทานุชิต

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายอำนวย วรญาณกุล

ผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง

เลขานุการ

อาจารย์วิไลวรรณ กลิ่นถาวร

ผู้ช่วยเลขานุการ

อาจารย์ ดร.ชนิกา เสนาวงค์ษา

ผู้ช่วยเลขานุการ