รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์

ประธานกรรมการ

ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล

กรรมการ

ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร

กรรมการ

ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก

กรรมการ

นางวิมลศรี ศุษิลวรณ์

กรรมการ

นายสุชิน เพ็ชรักษ์

กรรมการ

ผศ.เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ

กรรมการ

นายธนวรกฤต โอฬารธนพร

กรรมการ

ผศ.ดร.ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล

กรรมการ/เลขานุการ

อ.ประนอม วงศ์หมื่นรัตน์

ผู้ช่วยเลขานุการ

อ.สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์

ผู้ช่วยเลขานุการ

น.ส.จุฑารัตน์ ตันติวุฒิปกรณ์

ผู้ช่วยเลขานุการ