อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

อาจารย์วิไลวรรณ กลิ่นถาวร

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

อ.ดร.ชนิกา เสนาวงค์ษา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน