แบบจำลองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ๒๕๖๑
ที่ตั้งปัจจุบัน
เลขที่ 119 ถนนลำปาง - แม่ทะ บ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 054-237399 โทรสาร 054-237388-389