แผยแพร่เมื่อ : 01/10/2562 อ่าน : 233 ครั้ง

โรงเรียนจึงได้จัดให้มีโครงการพัฒนาบุคลากร โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการในสถานศึกษาต้นแบบ ณ โรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถานศึกษาต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นแนวทางให้แก่บุคลากรในโรงเรียน และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป  ในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 06.00 – 19.00 น.  ณ โรงเรียนนานาชาติปัญญาเด่น อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

อัลบั้มภาพ (ทั้งหมด 3 ภาพ)