แผยแพร่เมื่อ : 16/10/2562 อ่าน : 286 ครั้ง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดกิจกรรมวัน “ COOL DAY เจ๋ง จ๊าบ แจ๋ว ” ภาคเรียนที่ 1/2562 ขึ้นในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 โดยมี ผศ.ปริตต์ สายสี  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในการเปิดงาน  ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามเจตนารมณ์และวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ตั้งไว้ โดยมุ่งสร้างเด็กให้เป็นคนมีคุณธรรมนำความรู้  โดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการมีสร้างสรรค์ เพื่อฝึกให้เป็นนวัตกรที่ดี คิดเป็น ทำเป็น เห็นวัฒนธรรม ขณะนี้โรงเรียนสาธิตฯ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอน มาถึงสิ้นภาคเรียนที่ 1/2562 จึงได้จัดให้มีนิทรรศการการแสดงผลงานของเด็ก ๆ เพื่อสรุปกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของครูในวัน “ COOL DAY เจ๋ง จ๊าบ แจ๋ว ” และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรับทราบการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของเด็ก ๆ พร้อมที่จะส่งต่อเพื่อเรียนรู้ในภาคเรียนต่อไป

อัลบั้มภาพ (ทั้งหมด 18 ภาพ)