แผยแพร่เมื่อ : 15/01/2563 อ่าน : 341 ครั้ง

วันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563  ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563   ผศ.ปริตต์ สายสี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดย ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนของรางวัลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน คณะครู คณาจารย์ และผู้ปกครอง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และองค์การบริการนักศึกษาจัดซุ้มกิจกรรม เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนของจังหวัดลำปาง ได้มีเวทีในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ มีความกล้าแสดงออก และภูมิใจในตนเอง ซึ่งมีเด็ก เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

ภาพ : ภาสกร สีเหลือง , อานนท์ นันตาปลูก

อัลบั้มภาพ (ทั้งหมด 39 ภาพ)