แผยแพร่เมื่อ : 03/11/2563 อ่าน : 54 ครั้ง

 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดทำโครงการวันลอยกระทงขึ้น เพื่อให้นักเรียนเกิดความซาบซึ้งและตระหนักในความสำคัญเห็นคุณค่าทางวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมและฟื้นฟู อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ให้คงอยู่สืบไป โดยได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร และคณะครูร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังมีคุณอาทิตย์ สุปินะ นักวิชาการศึกษาวิทยากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มาเป็นวิทยาการให้ความรู้แก่เด็กๆ

อัลบั้มภาพ (ทั้งหมด 20 ภาพ)