แผยแพร่เมื่อ : 17/11/2563 อ่าน : 169 ครั้ง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามเจตนารมณ์และวิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่ตั้งไว้ โดยมุ่งสร้างเด็กให้เป็นคนมีคุณธรรมนำความรู้  โดยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ เพื่อฝึกให้เป็นนวัตกรที่ดี คิดเป็น ทำเป็น เห็นวัฒนธรรม ขณะนี้โรงเรียนสาธิตฯ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนมาถึงสิ้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ได้จัดให้มีเวทีการนำเสนอผลงานของนักเรียน เพื่อสรุปกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนตลอดภาคเรียน และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรายงานการเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของเด็ก ๆ ทั้ง 4 ด้าน รวมถึงพัฒนาการด้านการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ผู้ปกครองได้รับทราบและเข้าใจแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนานักเรียนร่วมกัน

อัลบั้มภาพ (ทั้งหมด 19 ภาพ)