แผยแพร่เมื่อ : 21/06/2564 อ่าน : 196 ครั้ง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะครูและผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2564✨

ในวันที่ 19 มิถุนายน 2564 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูและผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง ผู้ช่วยอธิการบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พร้อมกับกล่าวถึงนโยบายและแนวทางการจัดการเรียนการสอน ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID - 19 และแนะนำคณะรองผู้บริหาร คืออาจารย์วิไลวรรณ กลิ่นถาวร และอาจารย์ ดร.ชนิกา เสนาวงค์ษา พร้อมทั้งคณะครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โดยทางคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องการอาศัยความร่วมมือกันระหว่างครูและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูล นโยบาย แนวทางการปฏิบัติ กฎระเบียบของทางโรงเรียน รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษา และวางแผนร่วมกับทางโรงเรียน ได้มีการแลกปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย และการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านและการค้นพบตนเองของนักเรียน สร้างอัตลักษณ์และความเป็นมาตรฐานของโรงเรียนสาธิต และยังเป็นการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม รวมถึงสติปัญญาให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียน

ทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากร มาบรรยายในหัวข้อ "รักลูกให้ถูกวิธี รักผิดวิธีมีผลเสียอย่างไร " คือ อาจารย์ รติรส ก้อนเงิน ,อาจารย์วิไลวรรณ กลิ่นถววร และผศ.อนงค์รัตน์ รินแสงปิน อาจารย์คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

และในช่วงบ่ายผู้ปกครองทั้งการOn-line และOn-site ได้เข้าพบคณะครูในแต่ละระดับชั้น

 

Website : www.satit.lpru.ac.th

Tel. 054-237399 ต่อ 1027

อัลบั้มภาพ (ทั้งหมด 19 ภาพ)