แผยแพร่เมื่อ : 05/10/2564 อ่าน : 35 ครั้ง

วันที่ 29 กันยายน 2564 พี่ๆนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปชั้นปีท่ี4 จัดกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนระดับชั้ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โดยใช้วิธีการสอนแบบสถานการณ์จำลองผ่านการลงมือปฏิบัติ

 </div>

                <div class=อัลบั้มภาพ (ทั้งหมด 19 ภาพ)