แผยแพร่เมื่อ : 20/10/2564 อ่าน : 123 ครั้ง

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2564 ทางคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดย อ.ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน และ อ.วิไลวรรณ กลิ่นถาวร รองผู้อำนวยการ ได้ต้อนรับ ผอ.สุทารัตน์ ยี่แก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลห้างฉัตร  เพื่อเข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ด้านการพัฒนาครูและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

อัลบั้มภาพ (ทั้งหมด 18 ภาพ)