แผยแพร่เมื่อ : 02/03/2565 อ่าน : 149 ครั้ง

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร นำโดยอาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครูและเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร พร้อมทั้งแนะนำโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ณ ห้องรักการอ่าน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นอกจากนี้คณะศึกษาดูงาน ยังได้ร่วมศึกษาดูงานในชั้นเรียน ประกอบด้วย แผนกเตรียมอนุบาล และแผนกอนุบาล โดยมีอาจารย์วิไลวรรณ กลิ่นถาวร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ และครูฤทัยรัตน์ บุญมาสืบ ครูระดับชั้นอนุบาล 1 ได้นำเสนอและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการชั้นเรียนของแผนกเตรียมอนุบาล และแผนกอนุบาล อีกทั้งอาจารย์ ดร.ชนิกา เสนาวงค์ษา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ ได้นำเสนอการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ระดับปฐมวัยสู่ประถมศึกษา

ในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

อัลบั้มภาพ (ทั้งหมด 19 ภาพ)