แผยแพร่เมื่อ : 01/06/2565 อ่าน : 108 ครั้ง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วม MOU การเป็นเครือข่ายสถานศึกษาร่วมพัฒนาวิชาชีพครู ของสาขาวิชาการประถมศึกษา และความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต้นสังกัดของโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล คณบดีคณะครุศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเป็นเครือข่ายสถานศึกษาร่วมพัฒนาวิชาชีพครูโครงการผลิตและพัฒนานักศึกษาครูสู่ความเป็นเลิศ (สาขาวิชาประถมศึกษา) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และโรงเรียนเครือข่ายประถมศึกษา 24 โรงเรียน โดยทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง นำโดยอ.ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนและ อ.ดร.ชนิกา เสนาวงค์ษา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วม MOU ในครั้งนี้

เพื่อผลิตและพัฒนานักศึกษาครูสู่ความเป็นเลิศของสาขาวิชาการประถมศึกษา โดยโรงเรียนและมหาวิทยาลัยร่วมพัฒนา และส่งเสริมนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หรือกิจกรรมอื่นๆ ในการส่งเสริมองค์ความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญ อันเสริมสร้างการเป็นครูนวัตกร พัฒนาทักษะทางวิชาการและเป็นครูมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมเอื้องหลวง อาคาร 52 คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย ประเด็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาครูสาขาวิชาการประถมศึกษา และการกำหนดเป้าหมายร่วมกันเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูประถมศึกษา

 

#นวัตกรที่คิดเป็นทำเป็นเห็นวัฒนธรรม #โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง #satitlpru #โรงเรียนในลำปาง #โรงเรียนทางเลือกในลำปาง #โรงเรียนดีๆในลำปาง

อัลบั้มภาพ (ทั้งหมด 8 ภาพ)