แผยแพร่เมื่อ : 09/08/2565 อ่าน : 39 ครั้ง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565  ณ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นกิจกรรมศึกษาเรื่องราวการกำเนิดโลก และสิ่งมีชีวิตในยุคต่างๆ การเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ และศึกษาด้านธรณีวิทยาธรณีพิบัติภัย ซากดึกดำบรรพ์ ผ่านกิจกรรมบูรณาการ เนื้อหาวิชาต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมทางวิชาการ เน้นกระบวนการคิดฝึกให้นักเรียนเผชิญกับปัญหาและการแก้ปัญหา ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ฝึกทักษะทางสังคม ในการทำงานและการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ สามารถเป็นสมาชิกที่ดีของกลุ่ม 
โดยกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 – 4 จำนวน 52 คน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 16 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 68 คน

อัลบั้มภาพ (ทั้งหมด 19 ภาพ)