สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติให้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขึ้นในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตฯ มีหน้าที่กำหนดนโยบายของโรงเรียนเกี่ยวกับการจัดการศึกษา กำกับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปิดสอนของโรงเรียนสาธิต เพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยหรือคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียนสาธิต

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ระดับก่อนประถมศึกษา (แผนกเตรียมอนุบาล) เดิมเป็นโครงการบ้านเด็ก เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสถาบันราชภัฏลำปาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ด้านต่างๆ แก่นักศึกษา โปรแกรมวิชาการศึกษาปฐมวัย ทั้งยังเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัย แก่นักศึกษา ครู-อาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อจากบ้านเด็กปฐมวัยเป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์บ้านเด็กปฐมวัย เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓ และได้โอนย้ายฯ ศูนย์ฝึกประสบการณ์บ้านเด็กปฐมวัย ให้อยู่ภายใต้การบริหารงานของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้มีประกาศสภามหาวิทยาลัย เรื่องการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

โรงเรียนสาธิตฯ ได้รับงบประมาณแผ่นดิน จำนวน ๓๐ ล้านบาท เพื่อจัดสร้างอาคาร โดยวางศิลาฤกษ์เสาเอก เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ โดยกำหนดเปิดอาคารเรียนในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

เริ่มเปิดเรียนในระดับก่อนประถมศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยใช้อาคารสำนักศิลปวัฒนธรรม ชั้น ๑ เป็นอาคารเรียนชั่วคราว มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ

แบบจำลองโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ๒๕๖๑
ที่ตั้งปัจจุบัน
เลขที่ 119 ถนนลำปาง - แม่ทะ บ้านหนองหัวหงอก หมู่ที่ 9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100
โทร 054-237399 โทรสาร 054-237388-389