แผยแพร่เมื่อ : 20/10/2564 404 ครั้ง

ประกาศ รับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2565

ด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีกำหนดรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา แผนกเตรียมอนุบาลและแผนกอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ กำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครดังนี้

๑.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา

- ชั้นเตรียมอนุบาล รับสมัครนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๑ ปี ๓ เดือน ขึ้นไป (รับสมัครตลอดทั้งปี)

- ชั้นอนุบาล      รับสมัครนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่อายุ  ๓  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

- ชั้นอนุบาล ๒      รับสมัครนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๔ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

- ชั้นอนุบาล ๓      รับสมัครนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

๑.๒ ระดับประถมศึกษา

- ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑    รับสมัครนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๖ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

- ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒    รับสมัครนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๗ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

- ชั้นประถมศึกษาปีที่  3    รับสมัครนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

- ชั้นประถมศึกษาปีที่  4    รับสมัครนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๙ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

            ทั้งข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ นับเกณฑ์อายุถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ในปีการศึกษาที่เข้าเรียน                      

๒.  วันและเวลาการรับสมัคร

- ชั้นเตรียมอนุบาล

รับสมัครตอลดทั้งปี เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น. เว้นวันหยุดราชการ 

       ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

- ชั้นอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๔ กำหนดการรับสมัครรอบที่ ๑ และรอบ ๒ รายละเอียดดังนี้

รายการ

รอบที่ 1

รอบที่ 2

วันเดือนปี ที่รับสมัคร

1 พ.ย. 64 – 7  ม.ค. ๖5

เว้นวันหยุดราชการ 

1  ก.พ.  – 8 เม.ย. 65

เว้นวันหยุดราชการ 

เวลาและสถานที่

08.30 - 16.30  น.
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

08.30 - 16.30  น.
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการ

12 ม.ค. 65
ที่
www.satit.lpru.ac.th

11  เม.ย. 65
ที่
ww.satit.lpru.ac.th

วันสัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินพัฒนาการนักเรียนผู้สมัคร

19 ม.ค. 65 เวลา 08.30 - 16.30  น.
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

20 เม.ย. 65

เวลา 08.30 - 16.30  น.
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศผลนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา

21 ม.ค. 65
ที่
ww.satit.lpru.ac.th

26 เม.ย. 65
ที่
ww.satit.lpru.ac.th

มอบตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษา

24 – 31 ม.ค. 65
เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

1 พ.ค. – 13 พ.ค. 65
เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

หมายเหตุ  หากมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการในรอบที่ ๑ ครบตามจำนวน จะไม่มีการประกาศรับสมัครนักเรียนในรอบที่ ๒

   2.1 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรการสอนของทางโรงเรียน  สามารถติดต่อได้ที่เบอร์   โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  054 – 237399 ต่อ 1027 , 089 – 2616800

แผนกอนุบาล          064 - 9455935
แผนกประถมศึกษา   087 – 9514278

๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

*นักเรียนเตรียมอนุบาลและอนุบาล ใช้เอกสารในข้อ ๑ – ๗

*นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ใช้เอกสารในข้อ ๑ – ๘

*นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ - ๔  ใช้เอกสารในข้อ ๑ – ๑๑

*เอกสารสำเนาทุกฉบับต้องมีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง


ไฟล์สำหรับดาวน์โหลด