แผยแพร่เมื่อ : 27/11/2563 189 ครั้ง

ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง  ระเบียบการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา ๒๕๖๔

…………………………………………..

ด้วย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีกำหนดรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา แผนกเตรียมอนุบาลและแผนกอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ กำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครดังนี้

๑.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา

- ชั้นเตรียมอนุบาล รับสมัครนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๑ ปี ๓ เดือน ขึ้นไป (รับสมัครตลอดทั้งปี)

- ชั้นอนุบาล      รับสมัครนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่อายุ  ๓  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

- ชั้นอนุบาล ๒      รับสมัครนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๔ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

- ชั้นอนุบาล ๓      รับสมัครนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

๑.๒ ระดับประถมศึกษา

- ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑    รับสมัครนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๖ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

- ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒    รับสมัครนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๗ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

- ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๓    รับสมัครนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

            ทั้งข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ นับเกณฑ์อายุถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ในปีการศึกษาที่เข้าเรียน                      

๒.  วันและเวลาการรับสมัคร

- ชั้นเตรียมอนุบาล

รับสมัครตลอดทั้งปี เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น. เว้นวันหยุดราชการ 

       ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

- ชั้นอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ กำหนดการรับสมัครรอบที่ 1 และรอบ ๒ รายละเอียดดังนี้

รายการ

รอบที่ ๑

รอบที่ ๒

วันเดือนปี ที่รับสมัคร

1 ธ.ค. ๖๓ – 15  ม.ค. ๖๔

เว้นวันหยุดราชการ 

๑  ก.พ.  – ๙  เม.ย. ๖๔

เว้นวันหยุดราชการ 

เวลาและสถานที่

๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น.
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐  น.
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินพัฒนาการ

๑๘ ม.ค. ๖๔
ที่
ww.satit.lpru.ac.th

๑๐ เม.ย. ๖๔
ที่
ww.satit.lpru.ac.th

วันสัมภาษณ์ผู้ปกครองและประเมินพัฒนาการนักเรียนผู้สมัคร

๒๐ ม.ค. ๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐น.
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

๒๑ เม.ย. ๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐น.
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศผลนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษา

๒๒ ม.ค. ๖๔
ที่
ww.satit.lpru.ac.th

๒๓ เม.ย. ๖๔
ที่
ww.satit.lpru.ac.th

มอบตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษา

๒๕ – ๒๙  ม.ค. ๖๔
เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

๒๖  – ๓๐ เม.ย. ๖๔
เว้นวันหยุดราชการ
ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

หมายเหตุ  หากมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินพัฒนาการในรอบที่ ๑ ครบตามจำนวน จะไม่มีการประกาศรับสมัครนักเรียนในรอบที่ ๒

  

      

๓. เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร

*นักเรียนเตรียมอนุบาลและอนุบาล ใช้เอกสารในข้อ ๑ – ๗

*นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ใช้เอกสารในข้อ ๑ – ๘

*นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ - ๓  ใช้เอกสารในข้อ ๑ – ๑๑

*เอกสารสำเนาทุกฉบับต้องมีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

 

รายละเอียดดังแนบ

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 054-237399 ต่อ 1027


ไฟล์สำหรับดาวน์โหลด