ระดับชั้น *

ข้อมูลของนักเรียน

ข้อมูลครอบครัว

ข้อมูลผู้ปกครอง

กรณีนักเรียนไม่ได้อยู่กับบิดามารดา

ความพิการ

การแพ้อาหาร

การแพ้ยา

อื่นๆ

ชำระค่าสมัคร จำนวน 300 บาท

สามารถชำระเงินโดยการโอนเข้าบัญชี
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ธนาคารกรุงไทย
เลขที่บัญชี 503-0-86841-0

อัพโหลดสลิป หรือส่งสลิปการโอนได้ที่ Line id : satitlpru

ผู้ปกครองเตรียมเอกสารต่อไปนี้มายื่นให้โรงเรียน ในวันที่มามอบตัว

หลักฐานการรับสมัคร

1. รูปถ่ายนักเรียน หน้าตรง (ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 3 ใบ
2. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ที่ระบุชื่อนักเรียน) จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน บิดา จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน มารดา จำนวน 1 ฉบับ
8. หลักฐานการสำเร็จการศึกษา/ใบรับรองการเป็นนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
9. ลำเนาใบรับรองการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนเดิม (ปพ.7) จำนวน 1 ฉบับ
10. สำเนาสมุดสุขภาพนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ