ปรัชญา

คุณธรรมนำความรู้ ก้าวสู่สากล ด้วยผลงานนวัตกรรม


วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันที่มุ่งสร้างคนให้มีคุณธรรมนำความรู้ โดยนำหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมให้ก้าวสู่ความเป็นสากล


คุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

“นวัตกรที่คิดเป็น ทำเป็น เห็นวัฒนธรรม”


วัตถุประสงค์(ตามข้อบังคับฯการบริหาร โรงเรียนสาธิต)

1. เป็นแหล่งวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน

2. เป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

3. เป็นแหล่งศึกษา พัฒนาหลักสูตร และสาธิตการใช้หลักสูตร การเรียนการสอนนวัตกรรมทางการศึกษา การวัดและประเมินผลผู้เรียน

4. เป็นสถานที่ปฏิบัติงานด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะครุศาสตร์และคณะอื่น ๆ

5. เป็นแบบอย่างที่ดีในด้านการจัดการเรียนการสอนและการบริหารโรงเรียน

6. บริการด้านการศึกษาแก่บุตรของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ชุมชนและท้องถิ่น

7. ส่งเสริม ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม


Roadmap

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะครุศาสตร์ และคณะอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นแหล่งบ่มเพาะงานด้านการจัดการเรียนการสอนที่เป็นนวัตกรรมซึ่งได้รับการสนับสนุนจากฐานคิดการวิจัย แบ่งปันข้อค้นพบจากการเรียนรู้สู่สังคม และสืบสานวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองลำปาง


จุดเน้น / จุดเด่นของโรงเรียน

มุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนมีทักษะความสามารถพิเศษดังนี้

1. สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา

2. เล่นดนตรีได้อย่างน้อย 1 ชิ้น

3. เล่นกีฬาได้อย่างน้อย 1 ประเภท