แผยแพร่เมื่อ : 28/12/2563 อ่าน : 170 ครั้ง

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรม “กีฬาสีสัมพันธ์” ประจำปีการศึกษา 2563

 ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม “กีฬาสีสัมพันธ์” โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย ราชภัฏลำปาง ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ณ สนามกีฬา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ผศ.ดร.วิยะดา เหล่มตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี

กิจกรรมในครั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการศึกษา และ ผู้ปกครอง เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมแข่งขันกีฬาอันจะก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี และมีพลานามัยสมบูรณ์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา แสดงออกในทางที่ถูกต้องและได้ตระหนักถึงความสามัคคีของหมู่คณะ การพัฒนาทักษะทางด้านกีฬามาใช้และปฏิบัติได้ถูกต้องรู้จักกฎ กติกา รู้แพ้ รู้ชนะ และการให้อภัย กิจกรรมการกีฬาได้แบ่งออกเป็น 3 คณะสี คือ สีแดง สีเหลือง และสีเขียว มีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 7 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย วิ่งทางตรง วิ่งผลัด วิ่งสู้โควิด วิ่งสามขา วิ่งเก็บลูกบอลประจำสี เกมส์กู้ระเบิด และชักกะเย่อ

อัลบั้มภาพ (ทั้งหมด 28 ภาพ)