อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง

ผู้อำนวยการโรงเรียน

อาจารย์วิไลวรรณ กลิ่นถาวร

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

อ.ดร.ชนิกา เสนาวงค์ษา

รองผู้อำนวยการโรงเรียน

คุณครูอัมรา มาลัย

ครูแผนกเตรียมอนุบาล
หัวหน้าระดับชั้น

คุณครูมอญแก้ว บุญมา

ครูแผนกเตรียมอนุบาล

คุณครูปฐมพร แสนปัญญา

ครูแผนกเตรียมอนุบาล

นางสาวชลธิชา ใจเที่ยง

พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวกิตติยาพร วงศ์ตา

พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวกัญญารัตน์ พุทธวงศ์

พี่เลี้ยงเด็ก

คุณครูฤทัยรัตน์ บุญมาสืบ

ครูระดับชั้นอนุบาล ๑
หัวหน้าแผนกอนุบาล

คุณครูพิกุล ช่างปืน

ครูระดับชั้นอนุบาล ๒

คุณครูดลนภา สุมีรัง

ครูระดับชั้นอนุบาล ๓

นายณัฐพล ฟ้าคำตัน

พี่เลี้ยงเด็ก

นางสาวสิริภัทร์ วังกาวี

พี่เลี้ยงเด็ก

คุณครูวรายุ ไชยชะนะ

ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
หัวหน้าแผนกประถมศึกษา

คุณครูสุธิลักษณ์ กันต๊ะมา

ครูวิชาพลศึกษา

คุณครูสุริยา วงศ์จู

ครูวิชาภาษาไทย

คุณครูสริยา ไชยวงศ์

ครูวิชาคณิตศาสตร์

Mr.Harry Bennett

ครูวิชาภาษาอังกฤษ

นางสาวจุฑารัตน์ ตันติวุฒิปกรณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวภาสิณี สกุลคู

นักวิชาการศึกษา

นางพุฒทิมา วุฒิคณารักษ์

แม่บ้าน

นายประเสริฐ ใจวรรณะ

คนสวน

นางสาวสุพัตรา แสงจินะ

แม่บ้าน

นางประทุม เชือนแช

แม่บ้าน