ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล

ผู้อำนวยการโรงเรียน

อ.ประนอม วงศ์หมื่นรัตน์

รองผู้อำนวยการ

อ.สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์

รองผู้อำนวยการ

คุณครูอัมรา มาลัย

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ๑

คุณครูมอญแก้ว บุญมา

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ๑

คุณครูกาลฝน แก้วไชยวงศ์

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ๑

คุณครูปฐมพร แสนปัญญา

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ๒/๑

คุณครูณัฐพล ฟ้าคำตัน

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ๒/๑

คุณครูฤทัยรัตน์ บุญมาสืบ

ครูประจำชั้นอนุบาล ๑

คุณครูพิกุล ช่างปืน

ครูประจำชั้นอนุบาล ๒

คุณครูดลนภา สุมีรัง

ครูประจำชั้นอนุบาล ๓

คุณครูวรายุ ไชยชะนะ

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

คุณครูวสุริยา วงศ์จู

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

คุณครูสุธิลักษณ์ กันต๊ะมา

ครูประจำวิชาพละศึกษา

น.ส.จุฑารัตน์ ตันติวุฒิปกรณ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.ภาสิณี สกุลคู

นักวิชาการศึกษา

นางพุฒทิมา วุฒิคณารักษ์

แม่บ้าน