แผยแพร่เมื่อ : 29/05/2564 อ่าน : 206 ครั้ง

รร.สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดการประชุมอาจารย์พิเศษ เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564

LPRU News :  อ.ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง  ผู้ช่วยอธิการบดีผู้ทำหน้าที่แทนผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  เป็นประธานการประชุมวิชาการอาจารย์พิเศษจากคณะต่างๆเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ณ ชั้น 2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2564 เน้นการสอนร่วมกันเป็นทีม และความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชาเพื่อร่วมกันยกระดับด้านวิชาการและทักษะที่สำคัญในการนำไปใช้ในชีวิตจริง

ในการนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมสังเกตุการณ์การเตรียมการสอนในแต่ละกลุ่มสาระรายวิชา  อาทิ  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ประวัติศาสตร์  นวัตกรรม  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  พละศึกษา  ศิลปะ   สุขศึกษา  ภาษาจีน  ลูกเสือ  และการงานอาชีพ  ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน และลงพื้นที่เตรียมวางแผนการพัฒนาโรงเรียนสาธิตในลำดับต่อไป 

อัลบั้มภาพ (ทั้งหมด 17 ภาพ)