แผยแพร่เมื่อ : 21/07/2564 อ่าน : 221 ครั้ง

ในวันที่ 15 ก.ค. 2564 ทางโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นำโดย อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมคณะผู้บริหาร และคณะครูแผนกเตรียมอนุบาลและแผนกอนุบาล ได้ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ระดับจังหวัดลำปาง ปีการศึกษา 2563 โดยมี อาจารย์อรทัย เลาอลงกรณ์ อาจารย์ประจำสาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประธานการนิเทศติดตาม พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.สุธิษณา โตธนายานนท์ อาจารย์ประจำสาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เป็นคณะกรรมการติดตาม เพื่อนิเทศติดตาม ผลการดำเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปีการศึกษา 2563

อัลบั้มภาพ (ทั้งหมด 19 ภาพ)